مجمع خیران |
فعالیت ۸ هزار سازمان مردم نهاد در بخش روستاهای کشور ۱۹ آبان ۱۳۹۸
مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور :

فعالیت ۸ هزار سازمان مردم نهاد در بخش روستاهای کشور

شهرکرد - مشاور معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس جمهور از فعالیت هشت هزار سازمان مردم نهاد در بخش روستاهای کشور خبر داد.