محتوای الکترونیکی |
بارگذاری ۳۲۷ محتوای الکترونیکی مقطع ابتدایی در سامانه مجازی آموزش و پرورش خراسان شمالی ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
عصمت بدخشان:

بارگذاری ۳۲۷ محتوای الکترونیکی مقطع ابتدایی در سامانه مجازی آموزش و پرورش خراسان شمالی

معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش خراسان شمالی از بارگذاری 327 محتوای الکترونیکی با محوریت مقطع ابتدایی در سامانه مجازی آموزش و پرورش استان خبر داد.