محمدابراهیم حسن نژاد |
پرداخت ۴۱۱ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت دیده ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸

پرداخت ۴۱۱ میلیارد تومان به کشاورزان خسارت دیده

به گزارش انتهاج به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدابراهیم حسن نژاد افزود: این مبلغ به کشاورزان خسارت دیده‌ای اختصاص یافته که تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی بودند. به گفته وی، عمده پرداخت غرامت‌ها در حد ۲۰۰ میلیارد تومان، مربوط به سیل اخیر بوده است. این مقام مسئول بخش عمده غرامت‌های پرداختی را مربوط به […]