محمدرضا خلف باغی |
ساماندهی ونظارت بر شبکه توزیع آفت کش ها و فروشندگان سموم در یزد ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

ساماندهی ونظارت بر شبکه توزیع آفت کش ها و فروشندگان سموم در یزد

یزد - جلسه کارگروه نظارت بر شبکه توزیع آفت کش های استان یزد برگزار شد.