محمدرضا صالحی |
طلوع گروه کتابخوانی در شیروان ۲۴ آبان ۱۳۹۹
گزارشی از گروه کتابخوانی طلوع مهر شیروان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

طلوع گروه کتابخوانی در شیروان

 ۵۸٪ مردم ایران مطالعه غیر درسی دارند و سرانه مطالعه کشور حدود ۷ - ۲ دقیقه در شبانه روز است.