محمدرضا فرقانی |
تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره خانواده رضوی ۲۳ آذر ۱۳۹۸
معاون گفتمان‌سازی بنیاد ملی خانواده :

تشکیل دبیرخانه دائمی جشنواره خانواده رضوی

مشهد - معاون گفتمان‌سازی بنیاد ملی خانواده بر تداوم جشنواره خانواده رضوی تاکید کرد و گفت: بنیاد خانواده متولی شده تا دبیرخانه دائمی جشنواره شکل گیرد و در دیگر جشنواره‌های مرتبط نیز حضور فعال داشته باشد.