محمد علی شجاعی استانداری |
صدور اجراییه برای واحد های تولیدی ممنوع ۲۱ دی ۱۳۹۸
استاندار خراسان شمالی خطاب به بانک ها:

صدور اجراییه برای واحد های تولیدی ممنوع

بجنورد- استاندار خراسان شمالی خطاب به بانک های استان تاکید کرد که هیچ بانکی حق صدور اجراییه برای واحدهای تولیدی ندارند.