محمد فرزاد |
۷ هزار نفر در سمنان عضو فعال صندوق اجتماعی کشاورزان ۱۶ دی ۱۳۹۸
مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان سمنان :

۷ هزار نفر در سمنان عضو فعال صندوق اجتماعی کشاورزان

سمنان - مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان سمنان گفت: هفت هزار و ۴۸۵ نفر از روستاییان و عشایر استان در این صندوق بیمه اجتماعی، عضویت فعال دارند.