محمد میرشمس |
فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی باید مستمر و با روش های مختلف انجام شود ۳۱ شهریور ۱۳۹۹

فرهنگسازی مدیریت مصرف انرژی باید مستمر و با روش های مختلف انجام شود

یزد- مدیر دفتر مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان یزد در خصوص برق مصرفی صنایع استان همچنین اقدامات فرهنگسازی مصرف صحیح گفت: حدود 50درصد از انرژی برق مصرفی در بخش شرکت توزیع نیروی برق استان در بخش صنعت مصرف می شود.