محمد کاکاوند |
بیمارستان شهید چمران بروجرد باید تخلیه شود ۲۲ آبان ۱۳۹۸
رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد :

بیمارستان شهید چمران بروجرد باید تخلیه شود

بروجرد - رئیس شبکه بهداشت و درمان بروجرد گفت: در حال حاضر ایمنی بیمارستان چمران ۲۰ درصد بوده که باید هر چه سریعتر تخلیه و مکان جایگزین انتخاب شود.