محورهای اصلی سیریک به جاسک و جاسک به کنار مسدود است |
اسکان موقت ۱۱۰ خانوار در جاسک ۲۳ دی ۱۳۹۸
استاندار هرمزگان :

اسکان موقت ۱۱۰ خانوار در جاسک

بندرعباس - استاندار هرمزگان از اسکان موقت 110 خانوار در جاسک در پی بارندگی و سیلاب سه روز گذشته خبر داد.