مدارس استعدادهای درخشان |
سند تحول و حوزه‌های مهارتی به‌صورت ویژه در مدارس استعدادهای درخشان پیگیری می‌شوند ۱۹ آبان ۱۳۹۸
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان :

سند تحول و حوزه‌های مهارتی به‌صورت ویژه در مدارس استعدادهای درخشان پیگیری می‌شوند

گرمسار - رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان گفت : دو موضوع سند تحول و حوزه‌های مهارتی به‌صورت ویژه در مدارس استعدادهای درخشان پیگیری می‌شوند.