مدیرشبکه مخابرات منطقه خراسان شمالی |
بستر سازی بیش از ۳۴ کیلومتر فیبر نوری در شهرکهای صنعتی خراسان شمالی ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
مدیرشبکه مخابرات منطقه خراسان شمالی :

بستر سازی بیش از ۳۴ کیلومتر فیبر نوری در شهرکهای صنعتی خراسان شمالی

بجنورد - مدیرشبکه مخابرات منطقه خراسان شمالی از ایجاد بستر مناسب مخابراتی و اجرای زیرساختهای فیبر نوری به میزان بیش از 34 کیلومتر در شهرکهای صنعتی استان خبر داد.