مدیرعامل آبفا استان یزد |
مهمترین برنامه آبی استان یزد اجرای خط دوم انتقال است ۲۸ مرداد ۱۳۹۹

مهمترین برنامه آبی استان یزد اجرای خط دوم انتقال است

یزد- مدیرعامل آبفا استان یزد در این دیدار  با بیان اینکه میانگین روستاهای دارای آب شرب یزد 22 درصد کمتر از میانگین کشوری است گفت: مهمترین برنامه آبی استان یزد اجرای خط دوم انتقال است.