مدیرعامل شرکت آبفا کردستان |
تولید بیش از ۶۱ میلیون مترمکعب آب در شهرهای کردستان ۲۹ مهر ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت آبفا کردستان:

تولید بیش از ۶۱ میلیون مترمکعب آب در شهرهای کردستان

سنندج - مدیرعامل شرکت آبفا کردستان از تولید بیش از 61 میلیون متر مکعب آب طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.