مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی |
سرریز کردن سد چری در خراسان شمالی ۲۶ فروردین ۱۳۹۹
سید عقیل مرتضوی:

سرریز کردن سد چری در خراسان شمالی

مخزن سد چری در شهرستان فاروج استان خراسان شمالی پس از بارندگی های سه روز گذشته پر شد و دوشنبه‌شب سرریز کرد.