مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد |
رشد برق رسانی دولت تدبیرو و امید در بخش ۳۱ درصد ۰۴ شهریور ۱۳۹۹

رشد برق رسانی دولت تدبیرو و امید در بخش ۳۱ درصد

یزد- مدیرعامل شرکت توزیع برق استان یزد در خصوص اقدامات شرکت توزیع برق یزد در دولت تدبیر و امید گفت: میزان برق مصرفی در صنعت دو میلیون مگاوات بوده که تا کنون54 درصد رشد داشته، در بخش خانگی برق رسانی 31 درصد، در بخش کشاورزی 7درصد و در بخش عمومی 36 درصد رشد برق رسانی داشتیم.