مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان شمالی |
احصا واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانکها در دستور کار قوه قضائیه ۰۴ دی ۱۳۹۹
رئیس بازرسی کل کشور در شهرک صنعتی بیدک خراسان شمالی گفت :

احصا واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانکها در دستور کار قوه قضائیه

بجنورد - رئیس بازرسی کل کشور گفت : واحدهای صنعتی فعال و غیر فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان که در تملک بانکها هستند احصا شوند.