مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی |
احصا واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانکها در دستور کار قوه قضائیه ۰۴ دی ۱۳۹۹
رئیس بازرسی کل کشور در شهرک صنعتی بیدک خراسان شمالی گفت :

احصا واحدهای صنعتی تملک شده توسط بانکها در دستور کار قوه قضائیه

بجنورد - رئیس بازرسی کل کشور گفت : واحدهای صنعتی فعال و غیر فعال مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان که در تملک بانکها هستند احصا شوند.

پنج سال معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای جذب ایثارگران در واحدهای صنعتی ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی :

پنج سال معافیت حق بیمه سهم کارفرما برای جذب ایثارگران در واحدهای صنعتی

بجنورد - مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت : کارفرمایان واحدهای صنعتی می توانند از تسهیلات، تخفیفات و تشویقات ماده 31 قانون خدمات رسانی به ایثارگران ، بهره مند شوند.