مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر |
ایجاد ۶۰ درصد ظرفیت نیروگاهی برق با سرمایه بخش خصوصی ۰۴ اسفند ۱۳۹۸
مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر در خراسان شمالی:

ایجاد ۶۰ درصد ظرفیت نیروگاهی برق با سرمایه بخش خصوصی

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی توانیر از سرمایه گذاری ۶۰ درصدی ظرفیت نیروگاه‌های برق کشور توسط بخش خصوصی خبر داد.