مدیرکل ارشاد گیلان |
ارسال ۳۰ اثر به جشنواره تئاتر استان گیلان ۰۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل ارشاد گیلان:

ارسال ۳۰ اثر به جشنواره تئاتر استان گیلان

رشت - مدیرکل ارشاد گیلان از ارسال 30 اثر به دبیرخانه جشنواره تئاتر این استان خبر داد.