مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه |
فعالیت ۱۴۰۰ موقوفه در بخش درمان کشور ۱۰ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل امور اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه:

فعالیت ۱۴۰۰ موقوفه در بخش درمان کشور

شهرکرد - مدیرکل امور اجتماعی و موسسات خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه از فعالیت یک هزار و ۴۰۰ موقوفه در کشور در بخش درمان خبر داد.