مدیرکل بهزیستی مازندران |
مازندران دومین استان سالمند در کشور ۱۱ مهر ۱۳۹۸
مدیرکل بهزیستی مازندران:

مازندران دومین استان سالمند در کشور

ساری - مدیرکل بهزیستی مازندران با اعلام وجود ۴۰۰ هزار نفر سالمند در این استان، مازندران را دومین استان سالمند کشور دانست .