مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی |
حوزه تعاون راهکار مناسب برای شرایط سخت اقتصادی ۰۱ مهر ۱۳۹۸
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی:

حوزه تعاون راهکار مناسب برای شرایط سخت اقتصادی

بجنورد-مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی حوزه تعاون را بهترین راه کار برای شرایط سخت اقتصادی امروز دانسته و گفت: اقتصاد باید مردمی شود و تعاونی ها این کار را به درستی انجام میدهند.