مدیرکل راه و شهرسازی قم |
تایید ۵۴ درصد ثبت کنندگان طرح اقدام ملی مسکن شهر قم ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
مدیرکل راه و شهرسازی قم :

تایید ۵۴ درصد ثبت کنندگان طرح اقدام ملی مسکن شهر قم

قم - مدیرکل راه و شهرسازی قم گفت: از میان چهار هزار متقاضی طرح اقدام ملی مسکن شهر قم، تعداد ۲هزار و ۱۵۵ تن در مرحله پالایش فرم(ج) تایید شدند.