مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان |
گاز گرفتگی ۱۰ نفر در استان اصفهان طی سال جاری ۱۸ آذر ۱۳۹۸
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان :

گاز گرفتگی ۱۰ نفر در استان اصفهان طی سال جاری

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از گازگرفتگی 10 نفر از ابتدای امسال در استان خبر داد.