مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان |
عملیات آبخیزداری جزو نیازهای استانهای کم آب و جنوبی است ۱۲ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان :

عملیات آبخیزداری جزو نیازهای استانهای کم آب و جنوبی است

بندرعباس - مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان گفت: عملیات آبخیزداری جزو ضروریات و نیازهای استانهای کم آب و جنوبی است و اجرای سازه های آبخیزداری خلق منابع آب جدید است.