مدیرکل میراث فرهنگی یزد |
تبدیل روستا به شهر هویت تاریخی روستا را خدشه دار می کند ۲۹ آبان ۱۳۹۹

تبدیل روستا به شهر هویت تاریخی روستا را خدشه دار می کند

یزد- مدیر کل میراث فرهنگی یزد گفت: باید در تبدیل روستاها به شهرها دقت شود تا هویت معنایی و تاریخ آن روستا حفظ شود، این اتفاق به هویت فرهنگی و تاریخی روستاها آسیب می زند.