مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه |
افزایش چشمگیر تعداد جانباختگان در تصادفات استان کرمانشاه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه :

افزایش چشمگیر تعداد جانباختگان در تصادفات استان کرمانشاه

کرمانشاه - مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمانشاه از افزایش چشمگیر تعداد جان باختگان در تصادفات استان خبر داد.