مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس |
همایش معلمان و مدرسه کیفی در پردیس برگزار شد ۲۰ دی ۱۳۹۸

همایش معلمان و مدرسه کیفی در پردیس برگزار شد

‍ همایش معلم و مدرسه کیفی با حضور حسنوند مدیریت اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس، سرکار خانم محمد زاده معاونت آموزش ابتدایی اداره آموزش و پرورش شهرستان پردیس، سرکار خانم دکتر اسماعیلی از دانشگاه پیام نور و مشارکت گسترده نومعلمان ماده ۲۸ در هنرستان سعادت ، سالن الغدیر امروز پنج شنبه برگزار شد.