مدیریت بهینه منابع آبی |
مهمترین اولویت شهرستان؛ مدیریت بهینه منابع آبی است ۲۵ آذر ۱۳۹۸
فرماندار اسفراین در جلسه شورای حفاظت از منابع آب :

مهمترین اولویت شهرستان؛ مدیریت بهینه منابع آبی است

فرماندار اسفراین در نخستین جلسه مشترک شورای حفاظت از منابع آب و کارگروه سازگاری با کم آبی شهرستان اسفراین گفت: با توجه به آنی بودن بحران، نقاط آسیب پذیر و بحرانی شهرستان قبل از بروز هر حادثه ای باید شناسایی شود.مهمترین اولویت شهرستان؛ مدیریت بهینه منابع آبی است.