مدیریت تولید برق یزد |
فعالیت مولد G16 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد ۲۲ آذر ۱۳۹۹

فعالیت مولد G16 گازی نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

یزد- پس از انجام بازدید 4000 ساعته، مولد G16 آنسالدو نیروگاه سیکل ترکیبی یزد به مدار تولید متصل شد.