مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری |
اختصاص بیش از یک میلیارد ریال اعتبار برای حفظ قنوات در چهار محال و بختیاری ۰۹ دی ۱۳۹۸
مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری :

اختصاص بیش از یک میلیارد ریال اعتبار برای حفظ قنوات در چهار محال و بختیاری

شهرکرد - مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از اختصاص یک میلیارد و 600 میلیون اعتبار برای حفظ قنوات، طی سال جاری خبر داد.