مدیر آتش نشانی بجنورد |
اصحاب رسانه کمک بزرگی به آتش نشانی کرده است ۲۷ شهریور ۱۳۹۸
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد:

اصحاب رسانه کمک بزرگی به آتش نشانی کرده است

بجنورد - مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بجنورد گفت: مدیریت کردن آتش نشانی بجنورد بدون کمک خبرنگاران مقدور نبوده است.