مدیر آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان |
روستای بچه دره ، در اولویت ساخت مدرسه جدید در شهرستان راز و جرگلان ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
مدیر آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان:

روستای بچه دره ، در اولویت ساخت مدرسه جدید در شهرستان راز و جرگلان

راز و جرگلان - مدیر آموزش و پرورش شهرستان راز و جرگلان گفت : روستای بچه دره منطقه جرگلان جزء اولویت های ساخت مدرسه جدید در شهرستان راز و جرگلان قرار دارد.