مدیر اجرایی واگذاری عرصه |
راه اندازی سامانه صدور الکترونیکی قرارداد عرصه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس:

راه اندازی سامانه صدور الکترونیکی قرارداد عرصه

پردیس - مدیر اجرایی واگذاری عرصه مسکن مهر پردیس از راه اندازی سامانه صدور الکترونیکی قرارداد عرصه در این شهرستان خبر داد.