مدیر امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی |
ورود ۲۰۰۰ کیت آزمایشگاهی به خراسان شمالی ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
یک مسئول:

ورود ۲۰۰۰ کیت آزمایشگاهی به خراسان شمالی

مدیر امور آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از ورود دو هزار کیت آزمایشگاهی در چهارمین مرحله به استان خبر داد.