مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی |
بانک ژنوتیپ باغی در خراسان شمالی ایجاد شد ۳۱ فروردین ۱۳۹۹
مدیر امور باغبانی استان خراسان شمالی:

بانک ژنوتیپ باغی در خراسان شمالی ایجاد شد

بجنورد- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان از ورود 30 رقم انگور جدید به استان خبر داد که این ارقام به عنوان بانک ژنوتیپ محسوب می شود.