مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی |
شناسنامه دام عامل جلوگیری از قاچاق است ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی

شناسنامه دام عامل جلوگیری از قاچاق است

بجنود، مدیر امور دام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی شناسنامه دار شدن دام ها را عامل جلوگیری از قاچاق دام دانست.