مدیر بیمارستان سینا اهواز |
بحرانی شدن کرونا در خوزستان ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹
رییس بیمارستان رازی اهواز

بحرانی شدن کرونا در خوزستان

اهواز، رئیس بیمارستان رازی اهواز گفت: کرونا در خوزستان در حال بحرانی شدن است.