مدیر تعاون روستایی استان خراسان شمالی |
تمدید پروانه های نظام صنفی کشاورزی تا پایان اردیبهشت ۲۴ فروردین ۱۳۹۹
خراسان شمالی:

تمدید پروانه های نظام صنفی کشاورزی تا پایان اردیبهشت

همه پروانه های صادره نظام صنفی کشاورزی خراسان شمالی تا پایان اردیبهشت، تمدید شد.