مدیر جهادکشاورزی رازوجرگلان |
خسارت ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی رازوجرگلان بر اثر سرما ۲۵ فروردین ۱۳۹۹
الله وردی خادمی:

خسارت ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش کشاورزی رازوجرگلان بر اثر سرما

مدیر جهادکشاورزی رازوجرگلان از خسارت ۲۸۰ میلیارد ریال به بخش باغی و زراعی این شهرستان مرزی استان خراسان شمالی بر اثر سرمازدگی اواخر هفته گذشته خبر داد.