مدیر خانه مطبوعات یزد |
حامی کارت برای همه اعضای خانه مطبوعات یزد است ۲۴ آبان ۱۳۹۹
مدیر خانه مطبوعات یزد:

حامی کارت برای همه اعضای خانه مطبوعات یزد است

مدیر خانه مطبوعات یزد گفت: حامی کارت مربوط به تمام اعضای خانه مطبوعات یزد و خبرنگاران یزدی است که فعالیت مستمر خبری آنها برای ما محرز شده است.