مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی |
آبگیری سد گلمندره منوط به تامین اعتبار ۰۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی:

آبگیری سد گلمندره منوط به تامین اعتبار

بجنورد- مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی آبگیری سد گلمندره طی امسال را منوط به تامین اعتبار لازم دانست و گفت: پیمانکار سد گلمندره40 میلیارد مطالبه دارد.