مدیر مرکز مدیریت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین |
راه اندازی کلنیک غربالگری بیماری های واگیردار در قزوین ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
مدیر مرکز مدیریت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین :

راه اندازی کلنیک غربالگری بیماری های واگیردار در قزوین

قزوین - مدیر مرکز مدیریت معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین از راه اندازی کلنیک غربالگری بیماری های واگیردار برای تشخیص بهنگام کرونا در این استان خبر داد.