مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسفراین |
پرستار اسفراینی، به عنوان پرستار نمونه کشوری انتخاب شد. ۱۲ دی ۱۳۹۸
مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسفراین :

پرستار اسفراینی، به عنوان پرستار نمونه کشوری انتخاب شد.

اسفراین - مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسفراین گفت: زینب شریفیان پرستار اسفراینی به عنوان پرستار نمونه کشوری انتخاب شد.