مدیر کل بحران استانداری خراسان شمالی |
وارد شدن خسارت بیش از ۳۷ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان شمالی بر اثر سرما ۲۳ فروردین ۱۳۹۹
نظری:

وارد شدن خسارت بیش از ۳۷ میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان شمالی بر اثر سرما

مدیر کل بحران استانداری خراسان شمالی گفت: برف و سرما بیش از 37 میلیارد تومان به بخش کشاورزی خراسان شمالی خسارت وارد کرد