مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد |
یزد می تواند یکی از محورهای گردشگری دفاع مقدس قرار گیرد ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری استان یزد:

یزد می تواند یکی از محورهای گردشگری دفاع مقدس قرار گیرد

یزد-مدیر کل میراث فرهنگی یزد گفت: یزد می تواند یکی از محورهای گردشگری دفاع مقدس قرار گیرد و امیدواریم در این کنگره بتوانیم این امر را محقق کنیم.