مراکز دیالیز خراسان شمالی |
تخصیص ۸ دستگاه دیالیز به مراکز دیالیز خراسان شمالی ۰۴ مهر ۱۳۹۸
مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی:

تخصیص ۸ دستگاه دیالیز به مراکز دیالیز خراسان شمالی

بجنورد- مسئول بیماران خاص دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی گفت: ۸ دستگاه دیالیز به مراکز دیالیز خراسان شمالی اختصاص یافت.