مرمت آرامگاه شیخ بیدوازی |
آغاز عملیات اجرایی مرمت آرامگاه شیخ بیدوازی در اسفراین ۲۳ مرداد ۱۴۰۰
رئیس میراث فرهنگی اسفراین؛

آغاز عملیات اجرایی مرمت آرامگاه شیخ بیدوازی در اسفراین

اسفراین - رئیس میراث فرهنگی شهرستان از آغاز به کار عملیات مرمت آرامگاه شیخ بیدوازی با اعتبازی بالغ بر یک میلیارد ریال خبر داد.